Skip To Main Content

联系我们

Required

姓名
(入学, 问题, 关注点)

沈阳科爱赛招生部会给您回复

地址和联系方式

中国 沈阳市  110000
浑南区世纪路 78号

+86 (24) 2379 7530

13889391214
fiona-wang@shenyang.qsi.org

Baidu Maps Link 百度地图链接

谷歌地图